Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Anfrawer Bartosz Bielicki., z siedzibą ul. Lądecka 3, 60-464 Poznań.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i na podstawie prawa:
  1. w celu zgodnym z udzieloną zgodą, o ile została wyrażona zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  3. w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych, na przykład wynikających z przepisów podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  5. w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 4. Okres przechowywania danych:
  1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody;
  2. w przypadku przetwarzania danych na podstawie w „celu przedstawienia oferty” – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia;
  3. w przypadku przetwarzania danych na podstawie w „celu wykonania umowy” – do momentu wygaśnięcia umowy;
  4. w przypadku przetwarzania w „celu realizacjhttps://kahawa.pl/wp-admin/admin.php?page=backwpupi obowiązków prawnych” – przez okres w jaki aktualne przepisy prawa nakazują ich przechowywanie;
  5. w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń) lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przewarzania danych;
  5. prawo do sprzeciwu;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2 (kod pocztowy 00-193), w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.
 6. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 7. Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

  W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne, a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.